วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559

แนวทางหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์นิสิตรหัส ๕๗ (ตอนที่ ๒๙) MO Memoir 2559 Mar 5 Sat

เอกสารฉบับนี้แจกจ่ายเป็นการภายใน ไม่นำเนื้อหาลง blog
 
เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้เป็นสมมุตฐานหนึ่งที่ใช้อธิบายปริมาณ NO ที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงอุณหภูมิต่ำในระหว่างการศึกษาปฏิกิริยา SCR และพฤติกรรมการเกิด NO ที่เพิ่มขึ้นก่อนที่จะลดต่ำลงในระหว่างการศึกษาปฏิกิริยา NH3 oxidation

ปิดท้ายด้วยภาพบรรยากาศการสอบวิชา 2105-618 Charac ที่ห้อง ๓๐๑ ตึกวิศว ๓ เมื่อบ่ายวันวานไม่มีความคิดเห็น: