วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

MO Memoir รวมบทความชุดที่ ๖ วิศวกรรมเคมีภาคปฏิบัติ MO Memoir : Thursday 16 June 2559

"รวมบทความฉบับนี้มีบทความที่ควรจะอยู่ในรวมบทความชุดที่ ๒ อยู่เรื่องหนึ่งคือ "เก็บตกจากงานก่อสร้างอาคาร" ตอนแรกก็คิดว่าจะไปแก้ไขรวมบทความชุดที่ ๒ ด้วยการเพิ่มเติมเรื่องดังกล่าวดีหรือไม่ แต่เนื่องจากทราบว่าได้มีบางท่านได้นำเอาไฟล์รวมบทความ ๕ ชุดแรกไปทำเป็นเล่มและเข้าเล่มเรียบร้อยแล้ว ก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ไปแก้ไขรวมบทความชุดที่ ๒ แต่ขอเอามาแทรกไว้ในชุดที่ ๖ นี้แทน

ชุดที่ ๖ นี้คัดมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมเคมีเป็นหลัก เรื่องบางเรื่องเช่นตัวเร่งปฏิกิริยานั้นยังไม่เอามารวมไว้ในที่นี้ เพราะคิดว่าพอมีเนื้อหาพอก็จะรวมเป็นชุดแยกอีกชุดต่างหาก อันที่จริงเนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมเคมีภาคปฏิบัตินั้นไปอยู่ในรวมบทความชุดที่ ๑ เรื่อง ท่อ วาล์ว ปั๊ม คอมเพรสเซอร์ เพราะส่วนหนึ่งของงานวิศวกรรมเคมีคาบเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกลอยู่ นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี หรือการออกแบบ บางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน ที่ไม่ได้นำมารวมไว้ในที่นี้ด้วย เนื่องด้วยได้วางแผนไว้ว่าจะมีการรวบรวมบทความชุดบันทึกอุบัติเหตุไว้อีกชุดหนึ่ง และจะใช้เรื่องเหล่านั้นปูพื้นฐานนำไปสู่ความเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิด"

ข้อความข้างต้นเป็นคำนำที่ผมเขียนเกริ่นเอาไว้ใน "MO Memoir รวมบทความชุดที่ ๖ วิศวกรรมเคมีภาคปฏิบัติ" ที่นำเอาบทความที่เขียนลง blog มาจัดหมวดหมู่รูปแบบไฟล์ เพื่อให้สามารถทำออกมาเป็นเล่มได้เลย (ขนาด A4) หรือจะเก็บในรูปแบบไฟล์ pdf ไว้อ่านบทมือถือก็ตามแต่ โดยหวังว่าบทความต่าง ๆ จะให้ประโยชน์เพิ่มเติมพื้นฐานความรู้หรือมุมมองที่แตกต่างออกไป ให้กับผู้ที่กำลังศึกษาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเคมีบ้าง ไม่มากก็น้อย

ไม่มีความคิดเห็น: