วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

MO Memoir รวมบทความชุดที่ ๑๑ แนวทางหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ MO Memoir : Wednesday 3 August 2559

เอกสารฉบับนี้แจกจ่ายเป็นการภายใน ไม่นำเนื้อหาลง blog

ในขณะที่ช่วงเวลาของนิสิตรหัส ๕๑ - ๕๓ จัดได้ว่าเป็นช่วงเวลาของการบุกเบิกที่เต็มไปด้วยการปรับตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ มีทั้งการเปลี่ยนแปลงระบบเดิมและการได้รับอุปกรณ์ใหม่เข้ามาที่ต้องทำการสอบเทียบความถูกต้อง ช่วงเวลาของนิสิตตั้งแต่รหัส ๕๔ เป็นต้นมาก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการทำการทดลองเต็มที่
 
รวมบทความชุดนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ บันทึกข้อความ บันทึกการทำงาน ของนิสิตในแต่ละรุ่น แต่ยังได้แทรกภาพช่วงเวลาหนึ่งของพวกเข้าเหล่านั้นเอาไว้ด้วย

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ นิสิตปริญญาโทรหัส ๕๔ ขณะสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

ไม่มีความคิดเห็น: