วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559

แนวทางหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์นิสิตรหัส ๕๗ (ตอนที่ ๒๖) MO Memoir 2559 Jan 26 Tue


Memoir ฉบับนี้เป็นบันทึกโครมาโทแกรมของการทดสอบปฏิกิริยา SCR (Selective catalytic reduction) ของ NO และปฏิกิริยา NH3 oxidation ของ TiO2 (P-25) ตัวเร่งปฏิกิริยา MoO3/TiO2 และตัวเร่งปฏิกิริยา 3V6W/TiO2 ที่ได้ทำการทดลองไปในช่วงวันจันทร์ที่ ๑๘ - วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคมของสัปดาห์ที่แล้ว โดยผมเข้าไปบันทึกข้อมูลเอาไว้ในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ ๒๔ ที่ผ่านมา ที่นำมารวบรวมเอาไว้ก็เพื่อให้สมาชิกของกลุ่มได้เห็นผลการทดลองของเพื่อนร่วมงานว่าผลออกมาเป็นอย่างไรกันบ้าง

เริ่มจากรูปที่ ๑ ที่เป็นภาพรวมของปฏิกิริยา NH3 oxidation ของตัวเร่งปฏิกิริยา 3V6W/TiO2 ที่ทำการทดลองในวันศุกร์ที่ ๒๒ ตามด้วยผลการทดสอบความว่องไวในการทำปฏิกิริยาของ NH3 oxidation และ SCR ของ TiO2 (P-25) ในรูปที่ ๒-๕ ที่ทำการทดลองในช่วงวันที่ ๑๙-๒๑ และผลการทดสอบความว่องไวในการทำปฏิกิริยาของ NH3 oxidation และ SCR ของตัวเร่งปฏิกิริยา MoO3/TiO2 ในรูปที่ ๖-๑๓ ที่ทำการทดลองในช่วงวันที่ ๑๘-๑๙ โดยในกรณีของตัวเร่งปฏิกิริยา MoO3/TiO2 นั้นมีการทดสอบปฏิกิริยา SCR สองครั้งโดยไม่มีการเปลี่ยนตัวเร่งปฏิกิริยา ทั้งนี้เพื่อทดสอบเสถียรภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาหลังผ่านการใช้งานแล้วครั้งหนึ่ง


รูปที่ ๑ ปฏิกิริยา NH3 oxidation ของตัวเร่งปฏิกิริยา 3V6W/TiO2
 
รูปที่ ๒ ปฏิกิริยา NH3 oxidation ของ TiO2 (P-25)


รูปที่ ๓ ภาพรวมปฏิกิริยา SCR ของ TiO2 (P-25)


รูปที่ ๔ ปฏิกิริยา SCR ของ TiO2 (P-25) ในช่วงอุณหภูมิ 120-250ºC (เปรียบเทียบผลการวัดซ้ำ)


รูปที่ ๕ ปฏิกิริยา SCR ของ TiO2 (P-25) ในช่วงอุณหภูมิ 300-450ºC (เปรียบเทียบผลการวัดซ้ำ)


รูปที่ ๖ ภาพรวมปฏิกิริยา SCR ของ MoO3/TiO2 (การทดลองรอบที่ ๑)
รูปที่ ๗ ปฏิกิริยา SCR ของ MoO3/TiO2 ในช่วงอุณหภูมิห้องถึง 150ºC (เปรียบเทียบผลการวัดซ้ำของการทดลองรอบที่ ๑)


รูปที่ ๘ ปฏิกิริยา SCR ของ MoO3/TiO2 ในช่วงอุณหภูมิ 200-300ºC (เปรียบเทียบผลการวัดซ้ำของการทดลองรอบที่ ๑)


รูปที่ ๙ ปฏิกิริยา SCR ของ MoO3/TiO2 ในช่วงอุณหภูมิ 350-450ºC (เปรียบเทียบผลการวัดซ้ำของการทดลองรอบที่ ๑)


รูปที่ ๑๐ ภาพรวมปฏิกิริยา SCR ของ MoO3/TiO2 (การทดลองรอบที่ ๒)


รูปที่ ๑๑ ปฏิกิริยา SCR ของ MoO3/TiO2 ในช่วงอุณหภูมิห้องถึง 150ºC (เปรียบเทียบผลการวัดซ้ำของการทดลองรอบที่ ๒)


รูปที่ ๑๒ ปฏิกิริยา SCR ของ MoO3/TiO2 ในช่วงอุณหภูมิ 200-300ºC (เปรียบเทียบผลการวัดซ้ำของการทดลองรอบที่ ๒)


รูปที่ ๑๓ ปฏิกิริยา SCR ของ MoO3/TiO2 ในช่วงอุณหภูมิ 350-450ºC (เปรียบเทียบผลการวัดซ้ำของการทดลองรอบที่ ๒)


รูปที่ ๑๔ ปฏิกิริยา NH3 oxidation ของตัวเร่งปฏิกิริยา MoO3/TiO2 

ไม่มีความคิดเห็น: