วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559

แนวทางหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์นิสิตรหัส ๕๗ (ตอนที่ ๓๓) MO Memoir : Monday 18 April 2559

เอกสารฉบับนี้แจกจ่ายเป็นการภายใน ไม่นำเนื้อหาลง blog

เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้เป็นการทบทวนแนวความคิดในการเคลือบโมโนลิทด้วยผงอนุภาค  และตอบคำถามเรื่องการวัดความเป็น กรดบนพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยา

ไม่มีความคิดเห็น: