วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แนวทางหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์นิสิตรหัส ๕๘ (ตอนที่ ๖) MO Memoir : Saturday 29 October 2559

เอกสารฉบับนี้แจกจ่ายเป็นการภายใน ไม่นำเนื้อหาลง blog
 
เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้เป็นบันทึกที่เกี่ยวข้องกับคำถามที่เกิดขึ้นในการประชุม TiChE 2016 เมื่อวันพฤหสบดีและวันศุกร์ที่ผ่านมา

ไม่มีความคิดเห็น: